Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Agata Wrońska-Kos
tłumacz przysięgły języka niemieckiego

polityka prywatności

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Gliwice, oferta

Polityka prywatności dla klientów firmy Agata Wrońska-Kos Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego


I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agata Wrońska-Kos Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego, z siedzibą przy ul. Bekasa 17/53, 44-122 Gliwice posługująca się numerem NIP 631-209-34-34 zwana dalej „Tłumaczem”. Kontakt z Tłumaczem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@kos-tlumacz-niemiecki.pl.


II. Inspektor Ochrony Danych

Tłumacz nie posiada Inspektora Ochrony Danych z uwagi na niewielką ilość przetwarzanych danych.


III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem działalności, Tłumacz przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu dokonania wyceny usługi tłumaczenia oraz wykonania usługi tłumaczenia przetwarzam takie dane osobowe, jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy (realizacji zlecenia) lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Informuję, że nie przetwarzam danych osobowych w celach marketingowych.


IV. Cookies

1. Tłumacz na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez mój system.
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych dla użytkownika.
3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jestem w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czuję się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.


V. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Tłumacza na adres biuro@kos-tlumacz-niemiecki.pl.
2. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


VI. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w wielu przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby móc zrealizować usługę tłumaczenia.
2. Aby zlecić usługę tłumaczenia konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, a w przypadku tłumaczenia zwykłego – również adresu e-mail, na który wyślę gotowe tłumaczenie — bez tego nie jestem w stanie zrealizować zlecenia. Podanie adresu e-mail konieczne jest również w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej.


VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informuję, że nie dokonuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystam z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe dostawcy usług hostingowych.
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będę musiała przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno mi przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniam, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych będę analizować bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.


IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informuję, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


X. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzam Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebuję wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowuję treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczam — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:
 • trwania umowy lub realizacji zlecenia — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub realizacji zlecenia;
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 1 tygodnia — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
4. Okresy w latach liczę od końca roku, w którym rozpocznę przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.


XI. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informuję, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
2. Szanuję Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Informuję, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach mogę zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmówię uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażę, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Tłumacza na adres biuro@kos-tlumacz-niemiecki.pl.


XII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XIII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.